Ministeri de Presidència, Economia, Treball i Habitatge

Secretaria d'Estat d'Economia, Treball i habitatge

LLOC DE TREBALL PLACES
SECRETARI ESTAT ECONOMIA TREBALL I HABITATGE 1
TÈCNIC ADMINISTRATIU D'ECONOMIA 1

Departament de Registres Jurídics i Econòmics

LLOC DE TREBALL PLACES
DIRECTOR REGISTRES JURÍDICS I ECONÒM. 1
CAP D'ÀREA REGISTRE ACTIVITAT ECONÒM. 1
CAP D'UNITAT OMPA 2
CAP D'UNITAT REGISTRE SOCIETATS MERCATILS 1
TÈCNIC REGISTRE SOCIETAT MERCANTILS 5
TÈCNIC SUPORT DE REGISTRE DE COMERÇ 1
TÈCNIC DE SUPORT DE L'OMPA 3
TÈCNIC DE SUPORT DE COMERÇ 2
TÈCNIC JURISTA OMPA 1
TÈCNIC REGISTRE DIPÒSIT COMPTES 2
TÈCNIC SUPORT SOCIETATS MERCANTILS 4

Departament de Seguretat Industrial, Registres i Vehicles

LLOC DE TREBALL PLACES
DIRECTOR EMP.COME.DESENV.INDUST. I TRANS 1
DIRECTOR/ASEGURETAT IND. I VEHICLES 1
RESPONSABLE DEL PARC MÒBIL 1
TÈCNIC ADMINISTRATIU DE PERMISOS CONDUIR 2
TÈCNIC ADMINISTRATIU REGISTRE VEHICLES 3
TÈCNIC DE SEGURETAT INDUSTRIAL 3
TÈCNIC TRANSPORTS VEHICLES SEG. VIA 1

Departament d'Ocupació i Treball

LLOC DE TREBALL PLACES
DIRECTOR/A D'OCUPACIÓ I TREBALL 1
ADMINISTRATIU DE TREBALL 1
CAP D'ÀREA DEL SERVEI D'OCUPACIÓ 2
CAP D'ÀREA D'INSPECCIÓ DE TREBALL 1
INSPECTOR DE TREBALL 9
JURISTA D'OCUPACIÓ 1
PROSPECTOR LABORAL 1
TÈCNIC ADMINISTRATIU DE TREBALL 2
TÈCNIC ADMINISTRATIU D'OCUPACIÓ 4
TÈCNIC ADMINISTRATIU INSPEC.TREBALL 1
TÈCNIC D'INTERMEDIACIÒ LABORAL 1
TÈCNIC D'OCUPACIÒ 3

Departament d'Habitatge

LLOC DE TREBALL PLACES
CAP GABINET TEC.JURI. PLANI. DES.ES 1

Secretaria d'Estat d'Empresa, Diversificació Econòmica i Innovació

LLOC DE TREBALL PLACES
SECRETARI/A ESTAT EMPRESA DIVERS. ECONÒ. INNO 1

Departament d'Estadística

LLOC DE TREBALL PLACES
DIRECTOR D'ESTADÍSTICA 1
CAP D'ÀREA ANALI. INFORMACIÓ ESTADÍST 1
CAP D'ÀREA OPERACI. ESTDÍST. MOSTREIG 1
CAP D'ÀREA COORDINACIÓ ESTADÍSTICA 1
CAP D'ÀREA ESTADÍSTIQUES ECONOMIQUE 1
ENQUESTADOR D'ESTADÍSTIQUES 5
RESPONSABLE DE RECOLLIDA DE DADES 1
TÈCNIC ANÀLISI DADES ESTADÍSTIQUES 22
CODIFICADOR I COMPROVADOR DE DADES 1

Departament d'Empresa

LLOC DE TREBALL PLACES
RESPONSABLE DEL PUNT D'EMPRESA  1
TÈCNIC ADMINISTRATIU PUNT EMPRESA  1
TÈCNIC DEL PUNT EMPRESA 1

Gabinet Tècnic de Presidència

LLOC DE TREBALL PLACES
SECRETARI/A MINISTRE/A - FUN/TR.PUB 1
TÈCNIC ADMINISTRATIU DE PRESSUPOST 1