Ministeri d'Afers Socials i Funció Pública

Secretaria d'Estat d'Afers Socials

LLOC DE TREBALL PLACES
SECRETÀRIA D'ESTAT AFERS SOCIALS 1
ADMINISTRATIU D'AFERS SOCIALS 4
*CAP D'ÀREA DE POLÍTIQUES D'IGUALTAT 1
JURISTA D'AFERS SOCIALS 3
MISSATGERIA DE BENESTAR 1
PSICÒLEG D'AFERS SOCIALS - AREA POL. IG. 2
RESPONSABLE ADMINIST. AFERS SOCIALS 1
SECRETARI/A DE MINISTRE/A 1
TÈCNIC ADMINISTRATIU AFERS SOCIALS 1
TÈCNIC ATEN. SOCI. ESP EDUCACIÓ SOC 2
TÈCNIC D'ATENCIÓ SOCIAL 3
* TÈCNIC ÀREA DE POLÍTIQUES D’IGUALTAT 8

(* compartit amb Secretaria d'Estat d'Igualtat i Participació Ciutadana)

Departament Infància, Adolescència i Joventut

LLOC DE TREBALL PLACES
DIRECTOR/A INFÀNCIA ADOLESCÈN. JOVEN 1
CAP D'ÀREA ATENCIÓ INFÀNCIA ADOLESCÈN 1
CAP D'ÀREA CENTRE RESIDEN. ACCIÓ EDUC 1
CAP D'ÀREA SUPORT JOVES TUTELATS EXT 1
CAP D'UNITAT DE TROBADA FAMILIAR 1
MONITOR 2
MONITOR - CRAE 12
MONITOR - HABITATGE TUTELAT 2
MONITOR - SERVEIS I PROGRAMES PER LA INF 4
PEDAGOG 1
PERSONAL DE SUPORT CAI 4
PSICÒLEG D'AFERS SOCIALS - AREA AT. INF. 7
PSICÒLEG D'AFERS SOCIALS - AREA POL. IG. 1
PSICÒLEG D'AFERS SOCIALS - AREA SUPORT J 1
TÈCNIC ADMINISTRATIU CRAE. 1
TÈCNIC ATEN. SOCI. ESP EDUCACIÓ SOC. 24
TÈCNIC D'ATENCIÓ SOCIAL 3

Departament d'Afers Socials

LLOC DE TREBALL PLACES
DIRECTOR D'AFERS SOCIALS 1
ADMINISTRATIU D'AFERS SOCIALS 4
CAP D'ÀREA SIST.INF.COORD.PLANIFICACI 1
CAP DÀREA ATENCIÓ PERSONES FAMÍLIA 1
CAP D'ÀREA INSPECCIÓ SOCIOSANITÀRIA 1
CAP D'ÀREA PROMOCIÓ AUTONOMIA PERSO 1
CAP D'ÀREA SERVEIS SOCIOSANITARIS 1
COORDINADOR SERV.ATEN. DOMICILIÀRIA 1
COORDINADOR UNITAT VALOR. DOMICILI 1
INSPECTOR SOCIOSANITARI 2
SUPORT TÈCNIC DE GESTIÓ DE PRESTACIONS 1
TECNIC ADMINISTRATIU AFERS SOCIALS 4
TÈCNIC ATEN.SOCIAL ESP. TREBALL SOCIAL 16
TÈCNIC ATENCIÓ SOCI. ESP EDUCACIÓ SOCIAL 5
TÈCNIC D'ATENCIÓ SOCIAL 18
TÈCNIC DE RECURSOS SOCIALS 1
TÈCNIC RESPONSABLE SIMPLIFICACIÓ ADM 1
TRADUCTOR 1
TREBALLADOR FAMILIAR 23
TREBALLADOR FAMILIAR SOCIOSANITARI 13

Secretaria d'Estat de Funció Pública

LLOC DE TREBALL PLACES
SECRETARI D'ESTAT DE FUNCIÓ PÚBLICA 1

Departament de Funció Pública

LLOC DE TREBALL PLACES
ADMINISTRATIU ADMINIST. SITUA. ADMI 2
ADMINISTRATIU FORMACIÓ I DESEN. PRO 1
CAP D'ÀREA SEGURETAT I SALUT TREBALL 1
CAP D'ÀREA ADMINISTACIÓ I SIT. ADM. 1
CAP D'ÀREA DE SELECCIÓ I AV. 1
CAP D'ÀREA FORMACIÓ I DESENV. PROFES. 1
JURISTA DE FUNCIÓ PÚBLICA 1
TÈCNIC ADMINISTRATIU REFERENT FORMACIÓ 1
TÈCNIC ADMINISTRATIU ADMIN. SITU. A 3
TÈCNIC DE COMUNICACIÓ INTERNA 1
TÈCNIC DE SELECCIÓ 2
TECNIC DE SUPORT DE SELECCIÓ 2
TÈCNIC FORMACIÓ I DESENV PROFESSIO. 2
TÈCNIC MITJÀ SEGURE. SALUT TREBALL 1
TÈCNIC SUPERIOR DE SEG.SALUT TREBA. 1
TECNIC SUPORT ADMINISTRACIÓ SIT. ADM. 3

Servei de Tràmits 

LLOC DE TREBALL PLACES
CAP D'UNITAT 1
COORDINADORES DE TRÀMITS 3
OPERADOR TELEFÒNIC 1
TÈCNIC ADMINSTRATIU DE TRÀMITS 13

Unitat de Transparència 

LLOC DE TREBALL PLACES
RESP.TÈC. OFIC. TRANSP. ACCES INFOR. PUB 1