Projectes de llei any 2023

 1. Projecte de Llei de text consolidat del Codi de l’Administració. Data d'aprovació 24-5-2023.

 2. Projecte de llei per donar continuïtat a les mesures urgents en matèria d’habitatge i dotar el Govern dels recursos necessaris per crear un parc públic d’habitatge. Data d'aprovació 14-6-2023.
 3. Projecte de Llei de text consolidat de fundacions. Data d'aprovació 14-6-2023.
 4. Projecte de llei de text consolidat del saig. Data d'aprovació 19-7-2023.
 5. Projecte de llei de text consolidat qualificada penitenciària. Data d'aprovació 19-7-2023.
 6. Projecte de Llei moratòria Inversió Estrangera. Data d'aprovació 
 7. Projecte llei de text consolidat qualificada llei d'associacions. Data d'aprovació
 8. Projecte text consolidat llei qualificada del Tribunal Constitucional. Dta d'aprovació 

Projectes de llei any 2021-2022

 1. Projecte de llei de modificació de la Llei 16/2020, del 4 de desembre, de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la  pandèmia del SARS-CoV-2. Data d'aprovació 26-1-2021.
 2. Projecte de llei de modificació de la Llei 27/2008, del 20 de novembre, d’impostos especials. Data d'aprovació 27-1-2021.
 3. Projecte de llei de creació de la Fundació Privada del Sector Públic Andorra Recerca i Innovació. Data d'aprovació 10-2-2021. 
 4. Projecte de llei per a l’aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d’oportunitats i a la no-discriminació entre dones i homes. Data d'aprovació 24-2-2021
 5. Projecte de llei de modificació de la Llei 16/2020, del 4 de desembre, de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la  pandèmia del SARS-CoV-2. Data d'aprovació 16-3-2021
 6. Projecte de llei de modificació de la Llei 24/2018, del 18 d'octubre, del Codi de procediment civil. Data d'aprovació 23-3-2021  
 7. Projecte de llei de text consolidat d’ajuts a l’estudi. Data d'aprovació 24-3-2021
 8. Projecte de llei de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2. Data d'aprovació 13-4-2021
 9. Projecte de llei de text consolidat de la Llei del notariat. Data d'aprovació 21-4-2021
 10. Projecte de llei de modificació de la Llei 17/2018, del 26 de juliol, d’ordenament del sistema educatiu andorrà. Data d'aprovació 21-4-2021
 11. Projecte de llei de modificació del Codi de l’Administració, del 29 de març del 1989, i de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, del 29 de desembre del 2000. Data d'aprovació 5-5-2021
 12. Projecte de llei de creació del Marc andorrà de qualificacions. Data d'aprovació 5-5-2021 
 13. Projecte de llei de les taxes d'intercanvi aplicades a les operacions de pagament amb targeta.Data d'aprovació 5-5-2021 
 14. Projecte de llei de contractació pública. Data d'aprovació 5-5-2021
 15. Projecte de llei d’accés electrònic de l’Administració de justícia. Data d'aprovació 12-5-2021 
 16. Projecte de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme. Data d'aprovació 19-5-2021
 17. Projecte de llei de noves mesures excepcionals i urgents per la situació causada per la pandèmia del SARS-CoV-2. Data d'aprovació 27-5-2021
 18. Projecte de llei d’aprovació d’un pressupost extraordinari i d’actualització del Pla d’equilibri financer del pressupost extraordinari, ,destinat al finançament de les despeses i als menyscaptes derivats de la situació d’emergència sanitària causada pel nou coronavirus SARS-CoV-2. Data d'aprovació 31-5-2021.
 19. Projecte de llei de text consolidat del Codi de procediment civil. Data d'aprovació 2-6-2021.
 20. Projecte de llei per a l’adaptació de la societat pública Centre de Tractament de Residus d’Andorra, SA (CTRASA) com a instrument de gestió directal. Data d'aprovació 16-6-2021.
 21. Projecte de llei d’economia circular. Data d'aprovació 16-6-2021.
 22. Projecte de llei del Pla d’estadística 2022-2025. Data d'aprovació 23-6-2021. 
 23. Projecte de llei d’economia digital, emprenedoria i innovació. Data d'aprovació 7-7-2021.
 24. Projecte de llei de modificació de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig. Data d'aprovació 18-8-2021.
 25. Projecte de llei de text consolidat de caça. Data d'aprovació 1-9-2021. 
 26. Projecte de llei del text consolidat de pesca i gestió del medi aquàtic. Data d'aprovació 1-9-2021. 
 27. Projecte de llei del text consolidat de la Llei 32/2008, del 18 de desembre, del Cos de Banders. Data d'aprovació P15-9-2021.
 28. Projecte de llei de mesures de protecció i de flexibilització del mercat d’arrendament d’habitatge, de les condicions essencials dels habitatges de preu assequible i de millora del poder adquisitiu. Data d'aprovació 22-9-2021.
 29. Projecte de llei de text consolidat de la Llei de cooperació judicial internacional en matèria penal. Data d'aprovació 13-10-2021.
 30. Projecte de llei de text consolidat de la Llei qualificada de seguretat pública. Data d'aprovació 13-10-2021. 
 31. Projecte de llei de revocació de l’autorització administrativa de la Universitat Oberta La Salle. Data d'aprovació 13-10-2021.
 32. Projecte de llei d’estacions de muntanya. Data d'aprovació 20-10-2021.
 33. Projecte de llei del pressupost per a l’exercici del 2022. Data d'aprovació 27-10-2021. 
 34. Projecte de llei per al desenvolupament i la diversificació dels sectors ramader i agrícola. Data d'aprovació 27-10-2021. 
 35. Projecte de llei de modificació de la tarifa general de taxes sobre el consum, de la Llei 27/2008, del 20 de novembre, d’impostos especials, de la Llei 2/2018, del 22 de març, de control de les mercaderies sensibles i de la Llei 16/2019, del 15 de febrer, de regulació de l’establiment de preus mínims de venda dels productes del tabac. Data d'aprovació 24-11-2021.
 36. Projecte de llei de modificació de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública. Data d'aprovació 24-11-2021.
 37. Projecte de llei reguladora de l’impost sobre les estades en allotjaments turístics, de modificació de la Llei 16/2017, del 13 de juliol, general de l’allotjament turístic i de modificació de la Llei 13/2007, del 20 de setembre, de creació de la societat pública Andorra Turisme, SA. Data d'aprovació 24-11-2021.
 38. Projecte de llei de mesures per a la seguretat de les xarxes i dels sistemes d’informació. Data d'aprovació 26-11-2021.
 39. Projecte de llei de modificació de la Llei de declaració del Dia de la Constitució, del 8-10-1998. Data d'aprovació 30-11-2021. 
 40. Projecte de llei de creació del sistema de validació dels aprenentatges basats en l’experiència. Data d'aprovació 1-12-2021. 
 41. Projecte de llei de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2. Data d'aprovació 14-12-2021. 
 42. Projecte de llei del Procediment Contenciós Administratiu. Data d'aprovació 22-12-2021.
 43. Projecte de llei d’avaluació ambiental de projectes i de plans i programes. Data d'aprovació 23-2-2022.
 44. Projecte de llei de modificació de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal. Data d'aprovació 23-2-2022. 
 45. Projecte de llei de recerca en l’àmbit de la salut i la biomedicina. Data d'aprovació 23-2-2022.
 46. Projecte de llei d'aplicació de sancions internacionals. Data d'aprovació 2-3-2022.
 47. Projecte de llei qualificada de modificació de la Llei qualificada  d'educació del 3 de setembre de 1993 i de la Llei 17/2018 d'ordenament  del sistema educatiu andorrà, del 26 de juliol. Data d'aprovació 9-3-2022. 
 48. Projecte de llei qualificada de modificació de la Llei qualificada d’immigració. Data d'aprovació 9-3-2022. 
 49. Projecte de llei qualificada de modificació de la Llei qualificada de la Justícia. Data d'aprovació 30-3-2022.
 50. Projecte de llei de text consolidat de la Llei d’arrendaments de finques urbanes. Data d'aprovació 13-4-2022.
 51. Projecte de llei de mesures per a la reforma de la imposició directa i de modificació d’altres normes tributàries i duaneres. Data d'aprovació 13-4-2022.
 52. Projecte de llei de creació del Col·legi Oficial d’Òptics Optometristes d’Andorra (COOOA). Data d'aprovació 20-4-2022.
 53. Projecte de Llei de text consolidat de la Llei 21/2013, del 10 d’octubre, per al foment de la rehabilitació del parc immobiliari, la millora de l’eficiència energètica dels edificis i l’ús de les energies renovables. Data d'aprovació 20-4-2022.
 54. Projecte de llei de modificació de la Llei 17/2013, del 10 d’octubre, sobre la introducció de l’euro en el marc de l’Acord monetari signat entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea. Data d'aprovació 4-5-2022. 
 55. Projecte de llei de modificació de la Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els  requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats  operatives del sistema financer, la protecció de l’inversor, l’abús de mercat i els acords de garantia financera. Data d'aprovació 4-5-2022. 
 56. Projecte de llei de modificació de la Llei 6/2008, del 15 de maig, d’exercici de professions titulades i de col·legis professionals. Data d'aprovació 25-5-2022.
 57. Projecte de llei de mesures per millorar el poder adquisitiu de la ciutadania. Data d'aprovació 07-06-2022. 
 58. Projecte de llei d’actuacions urgents en matèria de desenvolupament econòmic, d’habitatge i d’educació, i de desenvolupament dels sistemes d’informació, entre d’altres. Data d'aprovació 22-06-2022. 
 59. Projecte de llei de modificació de la Llei 10/2012, del 21 de juny, d'inversió estrangera al Principat d'Andorra. Data d'aprovació 29-06-2022. 
 60. Projecte de llei reguladora de les professions titulades de la salut. Data d'aprovació 20-07-2022 
 61. Projecte de llei de mesures per al treballador per compte propi. Data d'aprovació 31-08-2022.
 62. Projecte de llei per a la promoció de la sostenibilitat del desenvolupament urbanístic i del turisme, i de modificació de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, del 29 de desembre del 2000, i de la Llei 16/2017, del 13 de juliol, general de l’allotjament turístic. Data d'aprovació 12-09-2022.
 63. Projecte de llei de creació de reserves internacionals i accés del sistema financer a assistència en forma de provisió urgent de liquiditat. Data d'aprovació 21-09-2022.
 64. Projecte de llei de mesures de protecció, d’estímul del mercat i de governança en l’àmbit de l’habitatge. Data d'aprovació 22-09-2022.
 65. Projecte de llei del pressupost per a l'exercici del 2023, així com del Projecte de pressupost del Tribunal Constitucional, del Consell Superior de la Justícia i del Projecte de pressupost del Consell General per al 2023. Data d'aprovació 28-09-2022.
 66. Projecte de llei de modificació de la tarifa general de taxes sobre el consum. Data d'aprovació 04-10-2022. 
 67. Projecte de llei d'auditoria de comptes del Principat d'Andorra. Data d'aprovació 26-10-2022. 
 68. Projecte de llei de mesures per respondre a les situacions de crisi energètica. Data d'aprovació 28-10-2022.
 69. Projecte de llei de modificació de la Llei 48/2014, del 18 de desembre, de l’exercici de la professió d’advocat i del Col·legi Oficial d’Advocats d’Andorra. Data d'aprovació 2-11-2022.
 70. Projecte de llei de text consolidat qualificada de partits polítics i finançament electoral. Data d'aprovació 2-11-2022.
 71. Projecte de llei de text consolidat qualificada del règim electoral i del referèndum. Data d'aprovació 2-11-2022. 
 72. Projecte de llei de la professió de traductor i intèrpret, i traductor i intèrpret jurat, i de creació del Col·legi Oficial de Traductors i Intèrprets, i Traductors i Intèrprets Jurats d'Andorra (Cotija). Data d'aprovació 16-11-2022.
 73. Projecte de llei de mesures urgents per a la millora del poder adquisitiu de la ciutadania i en matèria d’arrendaments d’habitatge. Data d'aprovació 30-11-2022. 
 74. Projecte de llei del text consolidat de la Llei 20/2021, del 15 de juliol, de creació del Marc andorrà de qualificacions. Data d'aprovació 7-12-2022.