Projectes de llei any 2023

 1. Projecte de Llei de text consolidat del Codi de l’Administració. Data d'aprovació 24-5-2023.

 2. Projecte de llei per donar continuïtat a les mesures urgents en matèria d’habitatge i dotar el Govern dels recursos necessaris per crear un parc públic d’habitatge. Data d'aprovació 14-6-2023.
 3. Projecte de Llei de text consolidat de fundacions. Data d'aprovació 14-6-2023.
 4. Projecte de llei de text consolidat del saig. Data d'aprovació 19-7-2023.
 5. Projecte de llei de text consolidat qualificada penitenciària. Data d'aprovació 19-7-2023.
 6. Projecte de Llei moratòria Inversió Estrangera. Data d'aprovació 4-9-2023  
 7. Projecte llei de text consolidat qualificada llei d'associacions. Data d'aprovació 6-9-2023
 8. Projecte text consolidat llei qualificada del Tribunal Constitucional. Data d'aprovació 13-9-2023 
 9. Projecte de llei de modificació de la Llei 17/2013, del 10 d'octubre, sobre la introducció de l'euro en el marc de l'Acord monetari signat entre el Principat d'Andorra i la Unió Europea. Data d'aprovació 4-10-2023.
 10. Projecte de llei de mesures d’estímul i d’estabilitat del mercat d’arrendament d’habitatges. Data d'aprovació 11-10-2023.
 11. Projecte de llei de suplement de crèdit per incrementar les transferències de capital destinades a donar cobertura pressupostària a inversions sanitàries cabdals i inajornables del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària. Data d'aprovació 18-10-2023.
 12. Projecte de llei de modificació de la Llei qualificada de la justícia. Data d'aprovació 18-10-2023.
 13. Projecte de llei de l’impost sobre la inversió estrangera immobiliària al Principat d’Andorra. Data d'aprovació 25-10-2023.
 14. Projecte de llei del pressupost per a l’exercici del 2024. Data d'aprovació 30-10-2023
 15. Projecte de llei d'organització i funcionament de les entitats operatives del sistema financer i l'abús de mercats. Data d'aprovació 8-11-2023.
 16. Projecte de llei de modificació de la Llei 8/2022, del 31 de març, de seguretat privada. Data d'aprovació 8-11-2023.
 17. Projecte de llei de d’auditoria de comptes del Principat d’Andorra. Data d'aprovació 29-12-2023. 
 18. Projecte de llei de mesures urgents per a la millora del poder adquisitiu de la ciutadania. Data d'aprovació 29-12-2023.
 19. Projecte de llei de modificació de la Llei 7/2022, del 31 de març, d'accés electrònic de lAdministració de justícia.

Projectes de llei any 2021-2022

 1. Projecte de llei de modificació de la Llei 16/2020, del 4 de desembre, de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la  pandèmia del SARS-CoV-2. Data d'aprovació 26-1-2021.
 2. Projecte de llei de modificació de la Llei 27/2008, del 20 de novembre, d’impostos especials. Data d'aprovació 27-1-2021.
 3. Projecte de llei de creació de la Fundació Privada del Sector Públic Andorra Recerca i Innovació. Data d'aprovació 10-2-2021. 
 4. Projecte de llei per a l’aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d’oportunitats i a la no-discriminació entre dones i homes. Data d'aprovació 24-2-2021
 5. Projecte de llei de modificació de la Llei 16/2020, del 4 de desembre, de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la  pandèmia del SARS-CoV-2. Data d'aprovació 16-3-2021
 6. Projecte de llei de modificació de la Llei 24/2018, del 18 d'octubre, del Codi de procediment civil. Data d'aprovació 23-3-2021  
 7. Projecte de llei de text consolidat d’ajuts a l’estudi. Data d'aprovació 24-3-2021
 8. Projecte de llei de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2. Data d'aprovació 13-4-2021
 9. Projecte de llei de text consolidat de la Llei del notariat. Data d'aprovació 21-4-2021
 10. Projecte de llei de modificació de la Llei 17/2018, del 26 de juliol, d’ordenament del sistema educatiu andorrà. Data d'aprovació 21-4-2021
 11. Projecte de llei de modificació del Codi de l’Administració, del 29 de març del 1989, i de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, del 29 de desembre del 2000. Data d'aprovació 5-5-2021
 12. Projecte de llei de creació del Marc andorrà de qualificacions. Data d'aprovació 5-5-2021 
 13. Projecte de llei de les taxes d'intercanvi aplicades a les operacions de pagament amb targeta.Data d'aprovació 5-5-2021 
 14. Projecte de llei de contractació pública. Data d'aprovació 5-5-2021
 15. Projecte de llei d’accés electrònic de l’Administració de justícia. Data d'aprovació 12-5-2021 
 16. Projecte de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme. Data d'aprovació 19-5-2021
 17. Projecte de llei de noves mesures excepcionals i urgents per la situació causada per la pandèmia del SARS-CoV-2. Data d'aprovació 27-5-2021
 18. Projecte de llei d’aprovació d’un pressupost extraordinari i d’actualització del Pla d’equilibri financer del pressupost extraordinari, ,destinat al finançament de les despeses i als menyscaptes derivats de la situació d’emergència sanitària causada pel nou coronavirus SARS-CoV-2. Data d'aprovació 31-5-2021.
 19. Projecte de llei de text consolidat del Codi de procediment civil. Data d'aprovació 2-6-2021.
 20. Projecte de llei per a l’adaptació de la societat pública Centre de Tractament de Residus d’Andorra, SA (CTRASA) com a instrument de gestió directal. Data d'aprovació 16-6-2021.
 21. Projecte de llei d’economia circular. Data d'aprovació 16-6-2021.
 22. Projecte de llei del Pla d’estadística 2022-2025. Data d'aprovació 23-6-2021. 
 23. Projecte de llei d’economia digital, emprenedoria i innovació. Data d'aprovació 7-7-2021.
 24. Projecte de llei de modificació de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig. Data d'aprovació 18-8-2021.
 25. Projecte de llei de text consolidat de caça. Data d'aprovació 1-9-2021. 
 26. Projecte de llei del text consolidat de pesca i gestió del medi aquàtic. Data d'aprovació 1-9-2021. 
 27. Projecte de llei del text consolidat de la Llei 32/2008, del 18 de desembre, del Cos de Banders. Data d'aprovació P15-9-2021.
 28. Projecte de llei de mesures de protecció i de flexibilització del mercat d’arrendament d’habitatge, de les condicions essencials dels habitatges de preu assequible i de millora del poder adquisitiu. Data d'aprovació 22-9-2021.
 29. Projecte de llei de text consolidat de la Llei de cooperació judicial internacional en matèria penal. Data d'aprovació 13-10-2021.
 30. Projecte de llei de text consolidat de la Llei qualificada de seguretat pública. Data d'aprovació 13-10-2021. 
 31. Projecte de llei de revocació de l’autorització administrativa de la Universitat Oberta La Salle. Data d'aprovació 13-10-2021.
 32. Projecte de llei d’estacions de muntanya. Data d'aprovació 20-10-2021.
 33. Projecte de llei del pressupost per a l’exercici del 2022. Data d'aprovació 27-10-2021. 
 34. Projecte de llei per al desenvolupament i la diversificació dels sectors ramader i agrícola. Data d'aprovació 27-10-2021. 
 35. Projecte de llei de modificació de la tarifa general de taxes sobre el consum, de la Llei 27/2008, del 20 de novembre, d’impostos especials, de la Llei 2/2018, del 22 de març, de control de les mercaderies sensibles i de la Llei 16/2019, del 15 de febrer, de regulació de l’establiment de preus mínims de venda dels productes del tabac. Data d'aprovació 24-11-2021.
 36. Projecte de llei de modificació de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública. Data d'aprovació 24-11-2021.
 37. Projecte de llei reguladora de l’impost sobre les estades en allotjaments turístics, de modificació de la Llei 16/2017, del 13 de juliol, general de l’allotjament turístic i de modificació de la Llei 13/2007, del 20 de setembre, de creació de la societat pública Andorra Turisme, SA. Data d'aprovació 24-11-2021.
 38. Projecte de llei de mesures per a la seguretat de les xarxes i dels sistemes d’informació. Data d'aprovació 26-11-2021.
 39. Projecte de llei de modificació de la Llei de declaració del Dia de la Constitució, del 8-10-1998. Data d'aprovació 30-11-2021. 
 40. Projecte de llei de creació del sistema de validació dels aprenentatges basats en l’experiència. Data d'aprovació 1-12-2021. 
 41. Projecte de llei de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2. Data d'aprovació 14-12-2021. 
 42. Projecte de llei del Procediment Contenciós Administratiu. Data d'aprovació 22-12-2021.
 43. Projecte de llei d’avaluació ambiental de projectes i de plans i programes. Data d'aprovació 23-2-2022.
 44. Projecte de llei de modificació de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal. Data d'aprovació 23-2-2022. 
 45. Projecte de llei de recerca en l’àmbit de la salut i la biomedicina. Data d'aprovació 23-2-2022.
 46. Projecte de llei d'aplicació de sancions internacionals. Data d'aprovació 2-3-2022.
 47. Projecte de llei qualificada de modificació de la Llei qualificada  d'educació del 3 de setembre de 1993 i de la Llei 17/2018 d'ordenament  del sistema educatiu andorrà, del 26 de juliol. Data d'aprovació 9-3-2022. 
 48. Projecte de llei qualificada de modificació de la Llei qualificada d’immigració. Data d'aprovació 9-3-2022. 
 49. Projecte de llei qualificada de modificació de la Llei qualificada de la Justícia. Data d'aprovació 30-3-2022.
 50. Projecte de llei de text consolidat de la Llei d’arrendaments de finques urbanes. Data d'aprovació 13-4-2022.
 51. Projecte de llei de mesures per a la reforma de la imposició directa i de modificació d’altres normes tributàries i duaneres. Data d'aprovació 13-4-2022.
 52. Projecte de llei de creació del Col·legi Oficial d’Òptics Optometristes d’Andorra (COOOA). Data d'aprovació 20-4-2022.
 53. Projecte de Llei de text consolidat de la Llei 21/2013, del 10 d’octubre, per al foment de la rehabilitació del parc immobiliari, la millora de l’eficiència energètica dels edificis i l’ús de les energies renovables. Data d'aprovació 20-4-2022.
 54. Projecte de llei de modificació de la Llei 17/2013, del 10 d’octubre, sobre la introducció de l’euro en el marc de l’Acord monetari signat entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea. Data d'aprovació 4-5-2022. 
 55. Projecte de llei de modificació de la Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els  requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats  operatives del sistema financer, la protecció de l’inversor, l’abús de mercat i els acords de garantia financera. Data d'aprovació 4-5-2022. 
 56. Projecte de llei de modificació de la Llei 6/2008, del 15 de maig, d’exercici de professions titulades i de col·legis professionals. Data d'aprovació 25-5-2022.
 57. Projecte de llei de mesures per millorar el poder adquisitiu de la ciutadania. Data d'aprovació 07-06-2022. 
 58. Projecte de llei d’actuacions urgents en matèria de desenvolupament econòmic, d’habitatge i d’educació, i de desenvolupament dels sistemes d’informació, entre d’altres. Data d'aprovació 22-06-2022. 
 59. Projecte de llei de modificació de la Llei 10/2012, del 21 de juny, d'inversió estrangera al Principat d'Andorra. Data d'aprovació 29-06-2022. 
 60. Projecte de llei reguladora de les professions titulades de la salut. Data d'aprovació 20-07-2022 
 61. Projecte de llei de mesures per al treballador per compte propi. Data d'aprovació 31-08-2022.
 62. Projecte de llei per a la promoció de la sostenibilitat del desenvolupament urbanístic i del turisme, i de modificació de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, del 29 de desembre del 2000, i de la Llei 16/2017, del 13 de juliol, general de l’allotjament turístic. Data d'aprovació 12-09-2022.
 63. Projecte de llei de creació de reserves internacionals i accés del sistema financer a assistència en forma de provisió urgent de liquiditat. Data d'aprovació 21-09-2022.
 64. Projecte de llei de mesures de protecció, d’estímul del mercat i de governança en l’àmbit de l’habitatge. Data d'aprovació 22-09-2022.
 65. Projecte de llei del pressupost per a l'exercici del 2023, així com del Projecte de pressupost del Tribunal Constitucional, del Consell Superior de la Justícia i del Projecte de pressupost del Consell General per al 2023. Data d'aprovació 28-09-2022.
 66. Projecte de llei de modificació de la tarifa general de taxes sobre el consum. Data d'aprovació 04-10-2022. 
 67. Projecte de llei d'auditoria de comptes del Principat d'Andorra. Data d'aprovació 26-10-2022. 
 68. Projecte de llei de mesures per respondre a les situacions de crisi energètica. Data d'aprovació 28-10-2022.
 69. Projecte de llei de modificació de la Llei 48/2014, del 18 de desembre, de l’exercici de la professió d’advocat i del Col·legi Oficial d’Advocats d’Andorra. Data d'aprovació 2-11-2022.
 70. Projecte de llei de text consolidat qualificada de partits polítics i finançament electoral. Data d'aprovació 2-11-2022.
 71. Projecte de llei de text consolidat qualificada del règim electoral i del referèndum. Data d'aprovació 2-11-2022. 
 72. Projecte de llei de la professió de traductor i intèrpret, i traductor i intèrpret jurat, i de creació del Col·legi Oficial de Traductors i Intèrprets, i Traductors i Intèrprets Jurats d'Andorra (Cotija). Data d'aprovació 16-11-2022.
 73. Projecte de llei de mesures urgents per a la millora del poder adquisitiu de la ciutadania i en matèria d’arrendaments d’habitatge. Data d'aprovació 30-11-2022. 
 74. Projecte de llei del text consolidat de la Llei 20/2021, del 15 de juliol, de creació del Marc andorrà de qualificacions. Data d'aprovació 7-12-2022.