Descripció Objectius
Definició del nou model d’avaluació del desenvolupament de les competències dels alumnes per al nivell de Formació Professional
 • Redefinir el model d'avaluació a la Formació Professional d’acord amb el nou marc curricular
 • Elaborar l'informe marc model d’avaluació a la Formació Professional (a excepció de la concreció del model POBPRO) i els documents de suports (actes, informe de comunicació a les famílies...)
 • Dissenyar les diferents presentacions, accions formatives i d’assessorament en relació amb el model d’avaluació als diferents agents educatius
 • Revisar els decrets de Formació Professional actuals que contenen aspectes referents a l’avaluació i fer la proposta de modificació
 • Definir els criteris d’accés a Formació Professional Inicial per a alumnes menors de 16 anys
Projectes de l’Àrea d’Inspecció i Avaluació Educativa POL 1
 • Inclusió educativa de l’alumnat amb discapacitat a les escoles d’Andorra
 • Prevenció i intervenció en situacions d’absentisme escolar
 • Prevenció i intervenció en situacions d’assetjament escolar
 • Seguiment de l’adaptació de la intervenció escolar en casos d’alumnes amb absències per malaltia
 • Prevenció i intervenció en situacions de risc social
 • Mesures eductives extraordinàries: validacions d’AT’s i exempcions de competències
Projectes de l’Àrea d’Inspecció i Avaluació Educativa POL 2
 • Anàlisi de dades relatives a l’èxit escolar dels alumnes del SEA
 • Avaluació externa dels alumnes de l’Escola Andorrana
 • Prova d’accés als estudis d’ensenyament superior per a persones més grans de 25 anys
 • Prova oficial de batxillerat
 • Decret d’ordenament del batxillerat general i descriptius de la POB
 • Millores del model d’avaluació del desenvolupament de les competències dels alumnes per al nivell d’ensenyament Obligatori
 • Definició del nou model d’avaluació del desenvolupament de les competències dels alumnes per al nivell de Formació Professional
 • Prova oficial de batxillerat professional (POBPRO)
Pla nacional contra les drogodependències (PNCD) del Govern Projecte interministerial: Educació, Afers Socials, Joventut i Interior i Justícia. Es va reactivar el pla el juliol de 2020 amb l’objecte d’actualitzar-lo tenint en compte les noves realitats socials. Durant el curs s’ha elaborat el pla d’actuació 2021-2023 del PNCD. El pla d’actuació comparteix alguns objectius i algunes línies estratègiques establertes en el Pla integral de salut mental i addiccions d’Andorra (PISMA), així com les normatives nacionals: Llei qualificada dels drets dels infants i els adolescents i Llei qualificada de seguretat pública. Així mateix, també s’han tingut en compte les recomanacions i línies estratègiques marcades per organismes internacionals. El pla contempla quatre eixos d’intervenció:
 • La reducció de l’oferta de drogues i de l’accessibilitat a aquestes substàncies
 • La prevenció i el foment de la salut
 • La detecció i l’atenció integral de les persones amb problemes relacionats amb les drogues
 • La informació, la vigilància i el seguiment
Projecte Wifi 2021 El Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior, a través de l’Àrea de Desenvolupament Tecnològic Educatiu (ADTE), impulsa projectes destinats a fomentar l’ús de les Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement (TAC) als centres escolars del país, tot proveint de les facilitats tecnològiques i donant una resposta eficaç a les necessitats i exigències de l’evolució dels models d’ensenyament. Andorra Telecom, per la seva banda i en el marc de les accions de responsabilitat pública que impulsa en l’entorn de la digitalització del país, participa activament en el desenvolupament de les iniciatives vinculades a millorar les facilitats tecnològiques que ajuden a fomentar una millor connectivitat dels centres educatius i la promoció dels millors avenços en la digitalització dels models d’ensenyament. En aquests moments, l’ADTE constata una necessitat de renovació i modernització urgent de la totalitat de la seva infraestructura de xarxa wifi en 33 centres escolars del Principat per donar cobertura a l’evolució de les necessitats i continuar garantint la qualitat d’una infraestructura que ha quedat obsoleta amb el pas dels anys.
Projecte Aula Innovació 2021 La innovació educativa és la millora dels processos d'ensenyament-aprenentatge mitjançant una sèrie de decisions intencionades i sistematitzades, que promouen el canvi d’actituds, idees, models i pràctiques pedagògiques. Per tal de proporcionar als docents dels tres sistemes educatius un espai innovador on poder provar noves metodologies, dissenyar nous projectes i treballar col·laborativament, el Ministeri d’Educació decideix crear un espai d’Innovació educativa.
Projecte: Implementació de la Robòtica Educativa a les aules de Maternal 1a Ensenyança dels tres sistemes educatius Seguint amb el projecte iniciat el curs 2019-2020, des de l’Àrea de Desenvolupament Tecnològic Educatiu es continua implementant la utilització de la robòtica educativa a les aules de 1a ensenyança dels tres sistemes educatius, amb l’objectiu que la robòtica es converteixi en un recurs més, utilitzable a qualsevol de les àrees d’aprenentatge i aprofitant els avantatges que dóna (pensament computacional, anticipació, l’error com a eina d’aprenentatge…).
Projecte: Organització de la 3a Jornada de Robòtica Educativa La Jornada de robòtica educativa és un esdeveniment que l’Àrea de Desenvolupament Tecnològic Educatiu organitza amb la finalitat de reunir docents dels tres sistemes educatius del país amb el fil comú de la robòtica. La jornada s’organitza al voltant d’un tema central on la robòtica té un paper protagonista i, a partir d’això, es duen a terme diferents tallers basats en reptes reals que ja s’han treballat a l’aula. Els conductors dels tallers són docents dels tres sistemes educatius.
Pla de foment de la lectura
 • Analitzar els diversos plans lectors que s’estan aplicant a cada sistema educatiu, així com analitzar les activitats i accions relacionades amb la lectura realitzades tant a dins com fora de l’àmbit escolar
 • Identificar tots els agents que poden contribuir a fomentar la lectura, així com definir i categoritzar quin rol poden tenir en un Pla de Foment de la Lectura entre els infants i joves
 • Dissenyar el Pla de Foment de la Lectura tot establint prioritats, calendari, metodologia, agents, eixos vertebradors i accions, etc.
Projecte emprenedoria: jornada de l’emprenedoria
 • Dur a terme la Jornada de l’Emprenedoria per donar visibilitat als Projectes Innovadors dels alumnes de segona ensenyança del sistema educatiu andorrà
 • Establir un contacte directe entre els joves emprenedors i el teixit empresarial i social del país
 • Donar als alumnes l’oportunitat de poder debatre sobre els seus interessos i inquietuds
 • Dissenyar un espai innovador que fomenti l’esperit emprenedor als centres educatius de segona ensenyança del sistema educatiu andorrà
Pla de Sensibilització per a la Igualtat de gènere Elaborat per l’Àrea de Polítiques d’Igualtat i l’Àrea d’Atenció a la infància i l’Adolescència adscrites al Ministeri d’Afer Socials, Habitatge i Joventut, juntament amb l’Àrea d’Inspecció i Avaluació Educativa del Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior. Aquest Pla ofereix unes orientacions amb perspectiva de gènere i pretén facilitar a tots els professionals que intervenen en el context escolar, unes pautes d’actuació orientades a tractar els nois i les noies en un pla d’igualtat real i efectiva en les polítiques educatives i eliminar les desigualtats de gènere que caracteritzen el sistema social i cultural en el qual vivim.
Pla de prevenció contra l’Assetjament escolar La finalitat d’aquest Pla de prevenció contra l’Assetjament escolar és d’evitar l’aparició d’aquest tipus de situacions sensibilitzant el conjunt de la comunitat educativa en aquesta problemàtica, reforçant els valors universals com els elements essencials per a la vida en comunitat i formant els diferents col·lectius directament implicats.
Pla de formació per a docents Des de l’Àrea de Formació, Recursos Pedagògics i Innovació es va assumir el setembre de 2020 el programa de Formació continuada per als docents del Ministeri encarregat de l’educació. Es tracta d’un dels projectes clau per al desenvolupament de la tasca docent. S’ha dut a terme aquest projecte sense cap mena de coneixement en aquest àmbit ni formació prèvia. L’objectiu d’aquest curs ha estat la reflexió i la presa de decisions per a un nou enfocament de la formació del cos d’educació. Al mateix temps, s’han gestionat les formacions del curs escolar 2020-2021 on s’han dut a terme 23 accions formatives i 4 conferències.
Pla Nacional de la Infància i l’Adolescència (PNIA A desenvolupar durant el 2022. Tenint en compte els objectius prioritaris del futur PNIA, que són reconèixer la plena ciutadania dels infants i adolescents alhora que vetllem per l’exercici dels seus drets, facilitar-los oportunitats de creixement i desenvolupament personal, assegurant-los l’accés a la salut, l’educació, la cultura, l’esport, l’ocupació; contemplar el compromís de protegir els infants i adolescents davant de tot tipus de desemparament, risc o maltractament, està clar que els propis infants i adolescents han de ser partícips d’un pla que serà la garantia del compliment dels seus propis drets. Fer els treballs per a elaborar propostes d’accions a partir de la participació de les nenes i nens i dels adolescents de tot el país a través de les seves estructures de participació i per garantir que els infants del país facin sentir la seva veu, demanant la seva col·laboració als centres escolars dels tres sistemes educatius, per tal d’aconseguir una instantània de la situació en la què es troben actualment els infants i els joves en relació amb el compliment de l’articulat de la Llei 14/2019.
Projectes de l’àrea de recursos Humans Els projectes de l’ÀRH per al curs escolar 2020-2021, s’emmarquen en les línies estratègiques per a la 8a legislatura següents:
 • Actualitzar el marc legal i els documents d’orientació del SEA Informes.
 • Continuar la consolidació de les places del personal del cos d’educació.
Marc Andorrà de Qualificacions (MAQ) Elaboració de la Llei del MAQ
Elaboració del MAQ
Creació del sistema de Validació dels Aprenentatges basats en l’Experiència Validació (VAE) Elaboració de la Llei de la VAE No. Aquest projecte es traspassa a l’àrea de reconeixement de titulacions
Estructura formació Professional (FP) Definició de la nova estructura de la FP, circuits i passarel·les; i encaix en el MAQ
Revisió del marc legal existent
Consolidació del projecte
Programes BATXPRO Prospecció mercat laboral
Definició del perfil professional
Elaboració del programa
Elaboració del pla d’estudis
Programes DPI Prospecció mercat laboral
Definició del perfil professional
Elaboració del programa
Elaboració del pla d’estudis
Projecte "Renovació de la Formació Professional" Elaboració dels criteris per a l’elaboració del mapa
Consignes elaboració unitats de Programació
Aquest projecte es desenvoluparà també al llarg del curs 21-22 i possiblement 22-23
tant a BP com a DPI