Plans del Departament se Protecció Civil i Gestió d’Emergències (DPCGE)

Descripció Dotació pressupostària Objectius
Plans de prevenció i sensibilització de l’àrea d’implantació i planificació del DPCGE 36.284 € Informar la població i sensibilitzar-la envers els perills del nostre territori per tal d’augmentar la seva resiliència i reduir la seva vulnerabilitat. 
Plans de confinament i evacuació   Els equipaments i accessos que disposaran d’un pla de confinament i evacuació són els següents: - Pla d’evacuació i confinament - Accés a Arcalís - Pla d’evacuació i confinament - Accés a Sorteny - Pla d’evacuació i confinament - Urbanització de Les Salines - Pla d’evacuació i confinament - Accés a la coma de Ransol - Pla d’evacuació i confinament CG-2-Soldeu.
Plans de formació de l’Àrea d’Implantació i Planificació: 20.000 € L’objectiu d’aquest pla de formació és el d’augmentar l’autoprotecció de la població a través d’accions formatives impulsades a través del DPCGE. En aquest sentit, des del 2018 es crea el Curs de capacitació Bàsica en Protecció Civil amb el suport del Ministeri d’Educació i ensenyament Superior.
Pla nacional d’emergència per vessaments de productes contaminants (PLA PNEVPA)   La finalitat del present Pla d'Emergència és evitar en el possible la contaminació de les aigües, tant superficials com subterrànies, i dels sòls.
Pla Nacional d’Emergència per Inundacions i Crescudes Torrencials del Principat d’Andorra   Els objectius d’aquest pla són:
1. Donar la informació sobre la possibilitat que es desencadenin possibles inundacions i/o crescudes torrencials, amb la màxima antelació possible, a fi que es puguin començar a prendre les mesures preventives més adients.
2. Diferenciar entre fenòmens de petita magnitud que requereixin de l'intervenció ràpida dels cossos d’intervenció usuals en funció dels danys (situacions d’emergència 1) i fenòmens de major magnitud que impliquin l’activació del Pla (situacions d’emergència 2 i 3).
3. Preveure i disposar d’una estructura organitzativa per fer front a situacions d’emergència amb una unitat de comandament.
4. Preveure i aplicar uns procediments d’actuació i de coordinació dels mitjans disponibles a fi d’augmentar l’eficàcia en la resolució de l’emergència.
5. Informar a la població de la situació i donar els consells i les instruccions necessàries per a minimitzar el risc.

Programes del Departament de Prevenció, d’Extinció d’incendis i Salvaments

Descripció Dotació pressupostària Objectius
PR0001D430O01-Aconseguir el funcionament del DPEIS -24h/365 dies   Millorar i conservar els parcs de bombers, les instal·lacions de CCO, els materials consumibles, fungibles i els equips d'intervenció.
PR0001D430O02 - Millorar el parc mòbil, equips i materials   Aconseguir millorar el parc mòbil, renovar el material d'intervenció per a situacions d'emergència i el vestuari operatiu de seguretat per als bombers i pels membres del CCO, per tal d'esdevenir més eficients i per consolidar i millorar els serveis.
PR0001D430O03 - Augmentar la prevenció, formació i controls mèdics   Millorar les activitats de prevenció i de formació per reduir el risc d'incendi i d'accidents, augmentar la quantitat de material didàctic, de premsa i de bibliografia. Aconseguir els controls mèdics i veterinaris obligatoris

Programes de prevenció de conductes delictives i addicions

Descripció Dotació pressupostària Objectius
Pla de prevenció de les conductes delictives   Realitzar tasques preventives als centres escolars del Principat, oferint xerrades als menors d’edats compreses entre els 12 i 14 anys i que estan escolaritzats als tres sistemes educatius, amb la finalitat de prevenir la participació en actes delictius, informant-los sobre les conductes delictives més habituals que es troben implicats els menors, el procediment judicial que se segueix, les possibles conseqüències que les infraccions penals poden tenir, els perills de l‘ús de les tecnologies i de les xarxes socials, així com els drets i mitjans de defensa del menor víctima
Programa alternatiu de rehabilitació per a menors   La finalitat d’aquest Programa és oferir una intervenció educativa individualitzada als menors per tal de disminuir els riscos associats al consum de drogues. El Programa permet que el menor assumeixi la seva part de responsabilitat i alhora la implicació de la família.
Estratègia del Principat d’Andorra contra el tràfic d’éssers humans   Desenvolupar una orientació estratègica centrada en les mesures preventives, així com en la sensibilització sobre el tràfic d’éssers humans i la formació dels professionals interessats, que demostri el compromís del Principat en la lluita contra el tràfic d’éssers humans. La publicació del segon informe del GRETA ha esdevingut el principal fonament d’aquest document d’orientació estratègica. El compromís d’Andorra respon també a les exigències de l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible, que preveu expressament posar fi a totes les formes de tràfic dels éssers humans.