Departament de Patrimoni Cultural (Àrea d’Arxius i Gestió de Documents)

Descripció Objectius
Projecte de concentració de serveis a l’Edifici Rosaleda L’any 2020 es va començar a avaluar la possibilitat d’ubicar l’Arxiu Nacional a l’edifici del Ministeri de Cultura a l’Hotel Rosaleda i a buscar els espais adients per poder fer aquest trasllat. L’edifici té un espai adient per dipòsits de documentació (annex de nova construcció de tres plantes). L’objectiu és resoldre el problema d’ubicació i espais que té l’Arxiu Nacional d’Andorra i centralitzar els serveis del Ministeri a l’Edifici Rosaleda.
Programa de digitalització de béns culturals L’any 2013 va començar a aplicar-se el pla de digitalització de l’Arxiu Nacional d’Andorra on s’estableix una programació anual i una partida pressupostària per digitalitzar documentació dels fons patrimonials que custodia l’Arxiu Nacional. Els objectius del programa són preservar la documentació en oferir una còpia de consulta als usuaris, facilitar la difusió dels fons per la possibilitat de difondre’ls en línia i recuperar documentació, ja que permet oferir als propietaris la possibilitat de conservar la seva documentació mentre l’Arxiu Nacional disposa d’una còpia de consulta.
Programa de conservació i inventari de l’Arxiu Nacional d’Andorra L’Arxiu Nacional s’ocupa principalment de la conservació i el tractament dels fons documentals patrimonials. Aquest tractament, que finalitza amb la digitalització i la posada en consulta del fons, abasta bàsicament la conservació, restauració i l’inventari o descripció dels fons documentals. Els objectius del programa són preservar els documents en condicions òptimes, classificar-los, descriure’ls i ordenar-los perquè es puguin cercar i trobar i, d’aquesta manera, contribuir a la recerca històrica i facilitar la consulta per part dels interessats.
Projecte de contribució i suport a la recerca històrica Projecte de contribució i suport a la recerca històrica L’Arxiu Nacional d’Andorra té com a un dels seus objectius contribuir a la recerca històrica a través de posar a disposició dels interessats la documentació tractada. No obstant, també contribueix directament a la recerca a través de l’Ajut Cebrià Baraut i d’altres iniciatives. L’objectiu del projecte és contribuir a la recerca històrica a través dels treballs amb fons documentals.
Projecte de difusió de fons documentals Entre les funcions de l’Arxiu es troba difondre els fons documentals que custodia perquè els interessats coneguin la documentació i sàpiguen com hi poden accedir. L’objectiu és donar a conèixer la documentació patrimonial a la ciutadania i difondre els serveis de l’Arxiu i les activitats que es fan.
Programa de gestió de la documentació electrònica del Govern d’Andorra: suport al projecte d’Administració electrònica L’Àrea d’Arxius i Gestió de Documents participa, a través de la seva Unitat de Gestió Documental, en el projecte transversal del Govern per a la implantació de l’Administració electrònica i digitalització de l’Administració. La col·laboració se centra a dur a terme la implementació el gestor documental del Govern, Opentext. Aquesta implementació es materialitza, per una banda, en el seguiment del gestor documental i per l’altra, en la participació de la Unitat de Gestió Documental en el desenvolupament dels sistemes d’informació externs que gestionen dades i documents per assegurar que s’emmagatzemen al gestor documental del Govern d’Andorra d’acord amb les directives identificades al Model de gestió de l’Expedient i Document Electrònic. Els objectius del programa són garantir que la documentació electrònica que produeix el Govern es gestioni d’acord amb el Model de gestió de l’Expedient i Document Electrònic (MGEDE) i, per tant, garantir la seva gestió seguint un model unitari per a tot el Govern i la seva preservació futura.
Implantació i manteniment del sistema de gestió documental (SGD) del Govern d’Andorra Es tracta de donar suport als diferents departaments del Govern d’Andorra perquè segueixin les pautes del Sistema de Gestió Documental (SGD) a l’hora d’organitzar la seva documentació. L’objectiu és implantar al Govern d’Andorra una gestió de la documentació que segueixi unes pautes úniques durant tot el cicle de vida de la documentació.

Departament de Patrimoni Cultural (Àrea de Patrimoni Cultural)

Descripció Objectius
Elaboració de la Llei del PCA (projecte estratègic del Departament) Millorar, modernitzar i actualitzar el marc normatiu de protecció i gestió del patrimoni cultural, proposant models actualitzats de gestió, que impliquin un major compromís de les administracions en la gestió, el manteniment, la conservació i la difusió del patrimoni cultural.
Projecte de construcció d’un Relat Nacional. Creació d’un portal d’història d’Andorra (projecte estratègic del Departament) Dotar els experts, docents, estudiants i interessats d’un espai web on conèixer i accedir als continguts de la història d’Andorra. El portal ha de constituir un element obert i en construcció permanent. Ha de permetre avançar en el coneixement i en la didàctica de la història d’Andorra.
Programa de conservació preventiva, manteniment i millora dels béns culturals immobles Accions de conservació preventiva, manteniment i millora de les esglésies, monuments i infraestructures integrants del patrimoni cultural. Digitalització en 3 D de béns immobles del patrimoni cultural per disposar d’informació comparativa orientada a la planificació d’accions puntuals. Posar en valor els monuments que integren la candidatura transnacional ‘Els testimonis materials de la construcció de l’Estat dels Pirineus. El coprincipat d’Andorra’, aplicant les mesures de conservació i millora necessàries.
Projecte de conservació preventiva, manteniment i millora de les infraestructures museístiques Garantir el manteniment, bon funcionament i accessibilitat als museus i espais d’ús cultural, mitjançant la reparació i adequació dels espais.
Programa de conservació preventiva, manteniment i millora dels béns culturals mobles Conservar i posar en valor el patrimoni moble mitjançant l’aplicació de les tècniques necessàries.
Programa de conservació integral de la farga del Madriu, intervenció arqueològica, estudi de la farga, formació i reconstrucció de murs en pedra seca vinculats a la farga. Obtenir una visió integral del funcionament de la farga del Madriu i posar-la en context amb l’activitat preindustrial d’Andorra, fonamentalment la indústria siderúrgica. Aportar valor i més coneixement sobre la Vall del Madriu-Perafita-Claror, declarada Patrimoni Mundial per la UNESCO.
Projecte de construcció d’un Relat Nacional. Creació d’un portal d’història d’Andorra (projecte estratègic del Departament) Dotar els experts, docents, estudiants i interessats d’un espai web on conèixer i accedir als continguts de la història d’Andorra. El portal ha de constituir un element obert i en construcció permanent. Ha de permetre avançar en el coneixement i en la didàctica de la història d’Andorra.
Programa de conservació preventiva, manteniment i millora dels béns culturals immobles Accions de conservació preventiva, manteniment i millora de les esglésies, monuments i infraestructures integrants del patrimoni cultural. Digitalització en 3 D de béns immobles del patrimoni cultural per disposar d’informació comparativa orientada a la planificació d’accions puntuals. Posar en valor els monuments que integren la candidatura transnacional ‘Els testimonis materials de la construcció de l’Estat dels Pirineus. El coprincipat d’Andorra’, aplicant les mesures de conservació i millora necessàries.
Projecte de conservació preventiva, manteniment i millora de les infraestructures museístiques Garantir el manteniment, bon funcionament i accessibilitat als museus i espais d’ús cultural, mitjançant la reparació i adequació dels espais.
Digitalització del patrimoni i accés a la informació Disposar d’instruments de descripció actualitzats i accessibles en línia, inclòs el 3D, per difondre i donar a conèixer el patrimoni cultural al mateix temps que afavorir-ne la gestió. Digitalització en 3 D de béns mobles i immobles del patrimoni cultural per comptar amb eines de gestió i difusió actualitzades que permetin fer seguiment dels béns, així com accedir als mateixos mitjançant la tècnica visual. Al mateix temps aquesta tècnica permet la còpia en 3 D dels objectes.
Programes internacionals. Candidatura transnacional ‘Els testimonis materials de la construcció de l’Estat dels Pirineus: El Coprincipat d’Andorra’ Coordinar el procés per a la inscripció a la UNESCO de la candidatura transnacional amb l’objectiu de construir, mitjançant els testimonis materials distribuïts territorialment entre França, Andorra i Catalunya, un relat compacte que expliqui la pervivència del Coprincipat al llarg de la història
Programes internacionals. Seguiment de les candidatures UNESCO i itineraris del Consell d’Europa Donar seguiment i compliment als compromisos amb les institucions internacionals en matèria de patrimoni cultural: convencions i candidatures UNESCO i Ruta del Ferro als Pirineus (CoE).
Programa Primera Pedra Formació, difusió i conservació de la tècnica de construcció en pedra seca, mitjançant un programa que es realitza en col·laboració públicoprivada. L’objectiu és poder aplicar aquesta tècnica al manteniment i reconstrucció del patrimoni vernacular i també en noves construccions com a tècnica pròpia del país.
Ajuts a la restauració, conservació preventiva i integrada del patrimoni cultural Contribuir econòmicament i amb suport tècnic a la preservació del patrimoni cultural mitjançant ajuts directes a persones físiques o institucions.
Gestió de l’inventari del patrimoni cultural (béns mobles, immobles i immaterials) Gestió de l’inventari del patrimoni cultural (béns mobles, immobles i immaterials) Garantir la conservació i la gestió dels béns culturals a partir del registre dels béns i els seus valors. Protegir els entorns de protecció dels monuments declarats BIC en tant que espais que acompanyen i donen entitat als béns immobles. Elaborar els entorns de protecció dels monuments declarats BIC. Protegir els béns culturals, informant a discreció les sol·licituds d’intervencions que afecten els BI, els entorns de protecció dels BIC, els espais de presumpció arqueològica i paleontològica i els plans d’ordenació urbanística comunal, així com fent el seguiment de les intervencions que ho requereixin.
Digitalització del patrimoni i accés a la informació Disposar d’instruments de descripció actualitzats i accessibles en línia, inclòs el 3D, per difondre i donar a conèixer el patrimoni cultural al mateix temps que afavorir-ne la gestió. Digitalització en 3 D de béns mobles i immobles del patrimoni cultural per comptar amb eines de gestió i difusió actualitzades que permetin fer seguiment dels béns, així com accedir als mateixos mitjançant la tècnica visual. Al mateix temps aquesta tècnica permet la còpia en 3 D dels objectes.
Programes internacionals. Candidatura transnacional ‘Els testimonis materials de la construcció de l’Estat dels Pirineus: El Coprincipat d’Andorra’ Coordinar el procés per a la inscripció a la UNESCO de la candidatura transnacional amb l’objectiu de construir, mitjançant els testimonis materials distribuïts territorialment entre França, Andorra i Catalunya, un relat compacte que expliqui la pervivència del Coprincipat al llarg de la història.
Programes internacionals. Seguiment de les candidatures UNESCO i itineraris del Consell d’Europa Donar seguiment i compliment als compromisos amb les institucions internacionals en matèria de patrimoni cultural: convencions i candidatures UNESCO i Ruta del Ferro als Pirineus (CoE).
Programa Primera Pedra Formació, difusió i conservació de la tècnica de construcció en pedra seca, mitjançant un programa que es realitza en col·laboració públicoprivada. L’objectiu és poder aplicar aquesta tècnica al manteniment i reconstrucció del patrimoni vernacular i també en noves construccions com a tècnica pròpia del país.
Ajuts a la restauració, conservació preventiva i integrada del patrimoni cultural Contribuir econòmicament i amb suport tècnic a la preservació del patrimoni cultural mitjançant ajuts directes a persones físiques o institucions.
Gestió de l’inventari del patrimoni cultural (béns mobles, immobles i immaterials) Garantir la conservació i la gestió dels béns culturals a partir del registre dels béns i els seus valors. Protegir els entorns de protecció dels monuments declarats BIC en tant que espais que acompanyen i donen entitat als béns immobles. Elaborar els entorns de protecció dels monuments declarats BIC. Protegir els béns culturals, informant a discreció les sol·licituds d’intervencions que afecten els BI, els entorns de protecció dels BIC, els espais de presumpció arqueològica i paleontològica i els plans d’ordenació urbanística comunal, així com fent el seguiment de les intervencions que ho requereixin.
Pla de recerca i difusió de l’etnografia Recuperació, promoció i foment del patrimoni cultural immaterial mitjançant la recerca i la creació de noves eines de difusió.

Departament de Patrimoni Cultural (Biblioteca Nacional d’Andorra)

Descripció Objectius
Projecte de redacció d’un nou marc legal El dipòsit legal del Principat d’Andorra té com a missió essencial recollir el material bibliogràfic, gràfic, sonor, audiovisual i digital editat o produït al país i el que hagi estat creat, editat o produït per una persona amb nacionalitat andorrana o que tingui una temàtica relativa al Principat d’Andorra. La creació del dipòsit legal del Principat d’Andorra data del 31 de març de 1980 quan el Consell General decreta la seva creació i posteriorment regula el seu funcionament amb l’aprovació del reglament d’aplicació el 29 de setembre, en vigor des del 8 d’octubre del mateix any. L’objectiu és redactar l’avantprojecte de Llei de Dipòsit legal, per tal de millorar el servei de Dipòsit legal dotant-lo d’una normativa molt més actualitzada i eficient. Cal destacar que aquest servei ens permet conservar i preservar la col·lecció bibliogràfica nacional com a testimoni històric per a les generacions futures d’investigadors i historiadors.
Programa de digitalització de béns culturals La Biblioteca Nacional d’Andorra és la institució encarregada de la custòdia del patrimoni bibliogràfic del país, i en conseqüència un dels seus objectius principals és garantir la seva preservació i conservació en compliment de la Llei 9/2003, del 12 de juny, del patrimoni cultural d’Andorra. És en aquest marc que de forma anual es duen a terme campanyes de digitalització dels materials més susceptibles de fer-se malbé o desaparèixer. El programa té com a objectius la conservació i preservació de la documentació que més es consulta i es troba en perill de fer-se malbé o desaparèixer, minimitzant la consulta dels documents originals, i fer una major difusió del nostre fons posant-lo a disposició del públic a través d’una plataforma de consulta pública.
Programa de preservació i conservació del fons bibliogràfic La Biblioteca Nacional d’Andorra és la institució encarregada de la custòdia del patrimoni bibliogràfic del país, i en conseqüència un dels seus objectius principals és garantir la seva preservació i conservació en compliment de la Llei 9/2003, del 12 de juny, del patrimoni cultural d’Andorra. L’objectiu és garantir el bon estat de les instal·lacions fent controls de temperatura, humitat i plagues, dels materials, netejant-los, restaurant-los i digitalitzant-los i també la seva migració de format en cas que estiguin en perill de fer-se malbé o desaparèixer.
Projecte de catalogació retrospectiva del fons bibliogràfic La Biblioteca Nacional d’Andorra és la institució encarregada de la custòdia del patrimoni bibliogràfic del país, i en conseqüència s’encarrega de la gestió de l’arribada de materials al nostre centre i del seu posterior tractament físic i tècnic per tal de poder-los posar a disposició del públic. Els materials bibliogràfics ingressen al fons de la biblioteca per diversos canals: servei de Dipòsit legal, Agència d’Andorra de l’ISBN, compres, cessions i donatius. L’objectiu és catalogar els materials procedents de donatius que els darrers anys s’han incrementat de forma exponencial, tant pel que fa a fons procedents d’institucions, com de particulars.
Programa de difusió de la bibliografia nacional La Biblioteca Nacional d’Andorra té com una de les seves funcions bàsiques la difusió de la bibliografia nacional de forma periòdica. El format triat és el de publicació periòdica que inclou el llistat bibliogràfic i també articles de difusió del nostre fons, de la nostra cultura i de la nostra professió. L’objectiu és posar a disposició del públic les dades bibliogràfiques dels materials que s’editen al país i d’una selecció dels que s’editen fora, però són obra d’autors andorrans o tracten qualsevol tema relacionat amb el nostre país.

 

Departament d'Esports

Descripció Dotació pressupostària Objectius
Programa H23 Centre de Tecnificació Esportiva d'Ordino   Millora de la zona de menjador, descans i gimnàs
Projecte de preparació física i readaptació esportiva   Millorar el rendiment dels esportistes oferint el servei de preparació física i readaptació esportiva als esportistes que formen part del programa ARA i dels programes de tecnificació i alt nivell de les federacions esportives d’Andorra al Centre de Tecnificació Esportiva d’Ordino
Projecte de servei d'àpats   Millorar el rendiment dels esportistes oferint el servei d'àpats als esportistes que formen part del programa Ara i dels programes de tecnificació i alt nivell de les federacions esportives d'Andorra al CTEO.
Projecte de millores del CTEO 93.000 € Adequar, habilitar i adquirir nou equipament esportiu i d'altres àmbits per oferir un servei de qualitat en una instal·lació adaptada a les necessitats dels esportistes.
Projecte Campanya Nacional 35.000€ Objectiu principal de la campanya és promocionar l’activitat física i estils de vida saludables entre la població seguint les línies establertes per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) que recomana fer activitat física cada dia per prevenir i reduir les malalties cardiovasculars. Doncs, cal que la població acumuli entre 30 i 60 minuts diaris d’activitat física i donades les circumstàncies actuals és més important que mai moure’s i evitar el sedentarisme.
Projecte Cursa Popular 30.000€ Objectiu principal de la cursa popular és promocionar l’activitat física i estils de vida saludables entre la població seguint les línies establertes per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) que recomana fer activitat física cada dia per prevenir i reduir les malalties cardiovasculars. Doncs, cal que la població acumuli entre 30 i 60 minuts diaris d’activitat física i donades les circumstàncies actuals és més important que mai moure’s i evitar el sedentarisme.

Projectes de formació

Descripció Dotació pressupostària Objectius
Formació de l'Àbus Sexual Infantil en l'Àmbit Esportiu 2.025 € Formar al màxim d'entrenadors i ajudants d'entrenadors en aquest àmbit, degut a què hi ha campionats fora del país que ja demanen un certificat conforme s'hagi fet una formació. Nosaltres assumim la meitat del pressupost. L'altra meitat del pressupost corresponent que serien 2.025 €, es veu repercutit al Ministeri d'Afers Socials.
Formació de Sostenibilitat 0 € *No té cost per a la Secretaria d'Estat d'Esports però desconeixem quin cost assumeix Ministeri competent. Formar a totes les Entitats Federatives a ser més sostenibles i serà un dels requisits per a demanar subvenció en un futur no molt llunyà.
PLA D'AJUDES A L'ESPORTISTA 370.926 € Promoure l'esport d'alt rendiment del país donant resposta a les demandes i necessitats que pugui tenir l'esportista i la federació que l'empara
Programa ARA 325.926 € Promoure l'esport d'alt rendiment del país donant resposta a les demandes i necessitats que pugui tenir l'esportista i la federació que l'empara
Beques ARA 267.230 € Promoure l'esport d'alt rendiment del país donant resposta a les demandes i necessitats que pugui tenir l'esportista i la federació que l'empara
Premis ARA 51.800 € Promoure l'esport d'alt rendiment del país donant resposta a les demandes i necessitats que pugui tenir l'esportista i la federació que l'empara
Esport-Estudi 28.226 € Promoure l'esport d'alt rendiment del país donant resposta a les demandes i necessitats que pugui tenir l'esportista i la federació que l'empara
Convenis Universitats 1.000 € Promoure l'esport d'alt rendiment del país donant resposta a les demandes i necessitats que pugui tenir l'esportista i la federació que l'empara
Disseny nacional de la roba esportiva 7.200 € Promoure l'esport d'alt rendiment del país donant resposta a les demandes i necessitats que pugui tenir l'esportista i la federació que l'empara
PLA VIA PREFERENT (Ministeri de Salut) Consultar Ministeri de Salut Agilitzar els tràmits per a un esportista d'alt rendiment a l'hora d'accedir al metge esportiu
Projecte Via preferent i l'esportista d'alt rendiment 0,00 € Agilitzar els tràmits per a un esportista d'alt rendiment a l'hora d'accedir al metge esportiu
PLA AGAD Consultar AGAD Involucrar més activament les federacions en la lluita contra el dopatge
Programa Lluita contra el dopatge   Involucrar més activament les federacions en la lluita contra el dopatge
Projecte federacions i la lliuta contra el dopatge 0,00 € Involucrar més activament les federacions en la lluita contra el dopatge

Pla d'ajudes econòmiques a les entitats esportives

Descripció Dotació pressupostària Objectius
Ajudes a les entitats esportives en primera convocatòria 3.559.827 € Atorgament de subvenció per poder cobrir les despeses de part del calendari esportiu previst per tot l'any a les entitats esportives.
Ajudes puntuals en segona convocatòria Import pendent d'acordar Atorgament d'ajuda econòmica per una finalitat concreta no tinguda en compte en el pressupost anual inicial.

Pla d'ajudes en prestació de serveis a les entitats esportives

Descripció Dotació pressupostària Objectius
Servei comptable a càrrec de l'empresa OCPS 47.730 € Alliberar a les federacions de càrrega de feina administrativa i cost econòmic