Afers Socials      
Procediment Objecte Finalitat Beneficiari
Ajut econòmic ocasional Prestació econòmica Són ajuts personal o familiars de caràcter temporal destinats a finaçar despeses derivades de l'atenció a necessitats puntuals o pr un període determinat. Tota la població en general
Prestació familiar per fill a càrrec Prestació econòmica Contribuir a compensar les despeses derivades de la criança dels fills. Persones amb residència legal, efectiva i permanent al Principat d'ençà 7 anys amb un o més fills a càrrec i que compleixin els requisits exigits per la Llei 6/2014 i el Reglament de prestacions.
Ajut per desocupació involuntària Prestació econòmica Atendre les necessitats bàsiques i d'accés a serveis i activitats essencials de la persona que es troba sense ocupació i la seva família. Persones amb residència legal, efectiva i permanent al Principat que tot i voler i poder treballar, perden el treball de forma totalment aliena a la seva voluntat.
Ajuts per a l'habitatge de lloguer (convocatòria) Prestació econòmica Col·laborar en el pagament del lloguer de les persones i unitats familiars de convivència que visquin en un habitatge de lloguer radicat a Andorra que constitueixi el seu domicili permanent habitual. Persones amb residència legal, efectiva i permanent al Principat que acrediti un període mínim de 5 anys i que compleixin els requisits exigits per la Llei 6/2014 i el Reglament de Prestacions.
Pensions de solidaritat per a la Gent Gran  Prestació econòmica Garantir una renda mínima que permeti viure dignament a les persones grans sense prou recursos per viure ni familiars obligats que els ajudin. Persones amb residència legal, efectiva i permanent al Principat que acrediti un període mínim de 5 anys i que compleixin els requisits exigits per la Llei 6/2014 i el Reglament de Prestacions.
Pensions de solidaritat de les persones amb discapacitat  Prestació econòmica Garantir una renda mínima que permeti viure dignament a les persones amb una discapacitat greu que els impedeixi treballar. Persones amb residència legal, efectiva i permanent al Principat que acrediti un període mínim de 7 anys  i hagi obtingut un grau de menyscabament igual o superior al 60% per part de la CONAVA i que compleixin els requisits exigits per la Llei 6/2014 i el Reglament de Prestacions.
Afiliació a la CASS de les persones amb discapacitat Prestació econòmica Afiliar a la Caixa Andorrana de Seguretat Social en règim especial a les persones amb discapacitat majors de 18 anys i menor de 65 anys i a menors quan els pares acreditin la manca de mitjants per assegurar-los. Persones amb discapacitat reconeguda per la CONAVA que tinguin residència  legal, efectiva i permanent al Principat (exceptuant aquells que tinguin permís del Ministeri per residir a l'estranger per tractar la seva discapacitat).
Subvenció econòmica per a l'emancipació dels joves Subvenció El Programa d'impuls a l'emancipació de joves atorga ajuts directes destinats a cobrir les despeses derivades del dipòsit del contracte d’arrendament d’habitatge, així com el primer mes de renda del lloguer  a la població d’entre els 22 i els 30 anys –ambdós inclosos–  que opten a emancipar-se.  Joves de 22 a 30 anys que acreditin un període mínim de residència permanent a Andorra de cinc anys de forma ininterrompuda amb uns ingressos superiors al salari mínim interprofessional i inferiors a 24.000 euros bruts a l’any.
Compensació d'Acolliment familiar Prestació econòmica Per llei, 14/2019, del 15 de febrer, qualificada dels drets dels infants i els adolescents estipula que: Les persones o les famílies acollidores tenen el dret de rebre una prestació econòmica com a compensació per les despeses d’alimentació i d’educació i per les altres despeses de l’infant o l’adolescent acollit, i per la tasca que porten a terme i, en concret, per la disponibilitat que comporta l’acolliment. Adeçades a les famílies acollidores  per la dedicació i la disponibilitat  d'acollir infants i adolescents, i als infants i els adolescents acollits que utilitzen els recursos i són els beneficiaris directes dels ajuts (alimentació...).
PAM (Pensió d'aduts minusvàlids fisics i/o mentals) Prestació econòmica Dotar de cobertura social  a les persones amb discapacitat que no poden treballar. Pensió derogada que es manté vigent fins que els seus beneficiàris deixin de complir els requisits que els va generar el dret a perceber-la.
Pensió de vellesa no contributiva (De GAULLE) Prestació econòmica Dotar  d'una pernsió de vellessa a aquelles persones que al arribar a l'edat de 65 anys no tenen dret a cap altre.  Pensió derogada que es manté vigent fins que els seus beneficiàris deixin de complir els requisits que els va generar el dret a perceber-la.
 
Funció  Pública        
Procediment Objecte Finalitat Beneficiari Import
Quota participació Participació d'Andorra, com a membre del CLAD Promoure l'anàlisi i l'intercanvi d'experiències en l'àmbit de la reforma de l'Estat i de la modernització de la funció pública mitjançant l'organització de reunions internacionals, la publicació d'obres i la cooperació tècnica entre els seus membres. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) 18.900 Dolars