Plans

Descripció Dotació pressupostària Objectius
Pla per evitar la victimització secundària Sense dotació econòmica específica Evitar les conseqüències derivades d’una deficient o incompleta actuació dels serveis públics o per l'omissió dels mateixos en els quals a la víctima se li provoca un greuge addicional al mateix acte discriminatori o violent on la seva integritat moral, física, psicològica, política, social o laboral s’ha vist perjudicada.
Pla Nacional de la Joventut d'Andorra 10.000€ El nou PNJA ha de ser un marc de referència per tots els actors de joventut del país de manera que els esforços de totes les institucions involucrades en polítiques de joventut vagin en una direcció similar. Amb el PNJA també s’espera iniciar un procés d’actualització de les metodologies d’acció, fomentar la participació activa dels joves a tots els nivells del treball de joventut i assentar les bases per un modelde treball conjunt entre els diferents actors que permeti una major definició del seu rol envers la joventut i una major coordinació entre ells.
La finalitat del PNJA és contribuir en l’emancipació dels joves, empoderar-los per tal que adquireixin una major consciència sobre el rol que ocupen a la societat i la capacitat d’agència que disposen, oferint-los les eines per contribuir de la millor manera possible en la societat i en el seu propi futur.
Pla Nacional Sociosanitari per a la Gent Gran 15.000 € L’objectiu bàsic del Pla es centra a garantir la dignitat i promoure l’autonomia personal i la capacitat de decidir de les persones grans, mantenint-les vinculades a la seva comunitat i xarxes socials, mitjançant uns serveis de qualitat.
 1. Crear un sistema integrat de prevenció i de cures a llarg termini, compost per un conjunt de serveis d’atenció social i sanitària coordinats, que garanteixin la continuïtat assistencial.
 2. Facilitar l’accés als serveis i prestacions de qualitat, amb equips de treball formats i preparats per a les tasques a desenvolupar.
 3. Establir mesures per promoure i garantir els drets de les persones grans i els seus cuidadors.
Pla Nacional per la Infància i l'Adolescència  6.000€ EL PLA NACIONAL DE LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA D’ANDORRA 2022-2026, el primer que s’aprova a Andorra, s’estableix en l’article 8 de la Llei 14/2019, del 15 de febrer, qualificada dels drets dels infants i els adolescents. L’objectiu d’aquest Pla és establir els objectius que s’han d’assolir en relació amb les polítiques destinades als infants i adolescents per als pròxims quatre anys, així com els compromisos adquirits, les estratègies i les accions concretes que s’han de dur a terme.

Programes

Descripció  Dotació pressupostària Objectius
Programes d’intervenció amb agressors (promoció de relacions no violentes) sense dotació econòmica específica Tractar la reeducació en matèria de gènere, la resolució pacífica de conflictes, el tractament psicològic i la dependència de substàncies, si fos necessari.
Programa de formació sociolaboral  284.009,04€€

a) Potenciar l’ocupabilitat com una dimensió bàsica a l’hora d’abordar els processos d’integració social per a col·lectius amb risc d'exclusió social.
c) Facilitar l’adquisició de capacitats i habilitats per al desenvolupament d’una feina.
d) Dur a terme la inserció laboral de persones amb risc d'exclusió social.
e) Promoure el desenvolupament ple de la persona perquè pugui gestionar la seva vida de manera autònoma.
f) Millorar la qualitat de vida de les persones beneficiàries del Programa.

Programa de formació sociolaboral per a joves  72.801,88 €
 
 1. Potenciar l’ocupabilitat com una dimensió bàsica a l’hora d’abordar els processos d’integració social per a adolescents i joves en situació de risc.
 2. Garantir la formació laboral dels adolescents i joves per proporcionar-los un futur favorable, tant per a la persona mateixa com per a la participació en la societat.
 3. Facilitar l’adquisició de capacitats i habilitats per al desenvolupament d’una feina.
 4. Dur a terme la inserció laboral de l'adolescència i la joventut.
 5. Promoure el desenvolupament ple de la persona perquè pugui gestionar la seva vida de manera autònoma.
 6. Millorar la qualitat de vida de les persones beneficiàries del Programa.
Programa d'ONG’s i entitats sense ànim de lucre 60.000,00 €
 1. Promoure actuacions de caràcter social dins del Principat d’Andorra mitjançant entitats cíviques sense ànim de lucre.
 2. Facilitar el procés de desenvolupament de projectes socials  comunitaris i fer-ne el seguiment.
 3. Promoure la iniciativa social del país en relació amb la millora dels recursos existents.
Programa de sensibilització de l'acció voluntària social als centres educatius
 
sense dotació econòmica específica
 
Explicar la tasca de les persones voluntàries i acostar representants de les entitats que treballen des del voluntariat als estudiants.
Programa UNITS sense dotació econòmica específica Programa preventiu d'assessorament i detecció precoç de situacions de risc prop d'escoles bressol i centres educatius d'Andorra, per millor la detecció, la intervenció precoç i minimitzar la victimització secundària.
Programa d’acompanyament a la gent gran 22.500,00 €
 
General: Potenciar la participació social de la gent gran del país
 1. Fomentar les relacions interpersonals de la gent gran del Principat.
 2. Potenciar les relacions interpersonals de la gent gran de les residències
 3. Fomentar la implicació dels professionals relacionats amb la gent gran en  els grups de treball i l’execució de les activitats. 
 4. Fomentar les relacions intergeneracionals a partir de la participació en diferents activitats i accions desenvolupades en aquest Programa.
 5. Potenciar una millor qualitat de vida de la gent gran a través de la pràctica de l’esport i altres hàbits de vida saludables.
 6. Fomentar l’esperit esportiu i l’afany de superació.
 7. Potenciar l’intercanvi d’experiències i coneixements entre diferents col·lectius (gent gran i altres col·lectius vulnerables).
Servei d’Acompanyament Familiar 3.960€ El servei d'Acompanyament Familiar és un projecte que pretén facilitar a qualsevol figura que exerceix la criança estratègies personals, emocionals i educatives adequades. Mitjançant l'atenció grupal i partint d'un programa prèviament dissenyat, es treballen aspectes bàsics per potenciar la construcció d'una dinàmica de convivència familiar positiva i per al desenvolupament de models de criança adequats per als infants i adolescents. 
Servei socioeducatiu d'adolescents en la comunitat. Programa preventiu

12.000€

General: Acompanyar als adolescents, amb una mirada preventiva, en el desenvolupament d'estratègies d'autodeterminació, que influenciïn positivament en la seva presa de decisions. Servir de suport als adolescents en el seu procés de maduració personal i social. 
   a. Detectar, prevenir i tractar situacions de risc social
   b. Afavorir la socialització i la integració social dels adolescents i les seves famílies en el seu entorn          més proper mitjançant una metodologia proactiva i comunitària
   c. Acompanyar i orientar les famílies en els processos educatius que afecten els seus fills/es oferint          eines i estratègies que minimitzin el possible risc de la situació.
   d. Prevenir les situacions de risc social i de ruptura amb la família i l'escola 
   e. Donar suport, estimular i potenciar l'estructuració i el desenvolupament de la personalitat
   f. Compensar dèficits socioeducatius
   g. Promoure habilitats socials bàsiques que afavoreixin la integració i desenvolupament social 

Servei socioeducatiu d'adolescents en la comunitat. Programa dimensional Conjuntament amb l'apartat anterior General: Oferir un instrument integral que doni recursos i l'atenció educativa necessària als adolescents en situació de risc. 
   a. Vincular amb els adolescents, des d'un entorn segur i de confiança
   b.  Promoure actituds en els adolescents responsables (benestar emocional, social i psicològic)
   c.  Desenvolupar estratègies per a la gestió i l'abordatge de situacions de risc. 
   d.  Potenciar la capacitat d'autocontrol, diàleg, respecte, reflexió i presa de decisions
   e.  Fomentar i incrementar les habilitats socials i personals