"D’acord amb el s’estableix a la lletra a) de l’apartat 1 de l’article 2, de la llei 31/2018, del 6 de desembre, de relacions laborals, no són d’aplicació als treballadors sotmesos a la Llei de la funció Pública l'establert al Títol V sobre la negociació col·lectiva i els acords i convenis col·lectius, exceptuant per als agents i al personal de relació especial de l’Administració pública que tingui regulada la seva relació per normes administratives o estatutàries, en raó del que estableix la Disposició transitòria, mentre no disposen d’una normativa específica en aquest àmbit".